Nghiệp Vụ Kế Toán

Hạch Toán và Quyết Toán là gì?

Hạch toán và quyết toán trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp

Đây là 2 thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong lĩnh vực kế toán. Chúng ta muốn hiểu rõ về hai thuật ngữ hạch toán và quyết toán là gì thì trước hết ta phải hiểu như thế nào là kế toán. Nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu thì kế toán chính là việc ghi chép, theo dõi, xử lý các thông tin, số liệu  sao cho tổng tài sản và tổng nguồn vốn luôn luôn bằng nhau. Có nhiều loại kế toán khác nhau như kế toán công nợ thì theo dõi những khoản phát sinh của khách hàng, kế toán tiền lương thì theo dõi, xử lý khoản lương cho nhân viên, kế toán trưởng là người thu thập, xử lý số liệu từ các kế toán khác để thực hiện việc lập báo cáo tà chính,…. Tùy vào từng vị trí mà mỗi kế toán lại có cách hạch toán khác nhau.

Vậy hạch toán kế toán là gì?

Hạch toán kế toán cũng đảm nhận công việc giống như một kế toán nhưng phạm vi nó lại hẹp hơn ( có thể gọi hạch toán kế toán là tập hợp con của kế toán).

Nguên tắc hạch toán:

+ Sử dụng các chứng từ phù hợp, áp dụng đúng phương pháp, sử dụng đúng tài khoản.

+ Phải hach toán đúng, kịp thời, nhanh chóng của luật về kế toán.

Có nhiều loại hạch toán khác nhau như hạch toán về chi phí, hạch toán về doanh thu lợi nhuận, hạch toán về công nợ,…

Mục đích của hạch toán kế toán là gì?

Phản ánh giá trị tài sản và giá trị nguồn vốn hiện có của đơn vị

Nắm bắt các biến động của tài sản , các khỏan vay nợ tăng giảm như thế nào

Để chứng minh tài chính của doanh nghiệp cũng như việc chi trả các khoản nợ

Làm cơ sở cho việc hạch toán chi phí và giá thành), để từ đó doanh nghiệp có thể biết được kết quả của quá trình hoạt động sản xuât là lãi hay lỗ

Ta có thể phân tích một số loại hạch toán kế toán như sau:

Hach toán kế toán toán về các khoản chi phí: chi phí ở đây có thể là chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu vật liệu, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng,…Chi phí nhân công là các khoản lương, các khoản trích theo lương theo quy định sử dụng chứng từ đó là bảng lương hay còn gọi là bảng chấm công, khoản chi phí này được hạch toán trên tài khoản 334, và tài khoản 338, lương có thể được chấm theo giờ, theo ngày,…được hạch toán trên các chứng từ như, phiếu chi, giấy thanh toán tạm ứng của người lao động do người lao động đã ứng trước một khoản tiền lương nào đó. Chi phí nguyên liệu vật liệu là các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho việc sản xuất ra sản phẩm gồm có chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nguyên liệu vật liệu gián tiếp, được thực hiện trên các chứng từ như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu chi,… chi phí này được hạch toán trên tài khoản 621.

Hạch toán về các khoản doanh thu, lợi nhuận: kế toán thu thập, tính toán các khoản mà doanh nghiệp thu về để xác nhận doanh thu, doanh thu đó sau khi đã trừ đi các khoản chi phí thì được gọi là lợi nhuận.doanh thu được phản ánh trên 2 tài khoản là tài khoản 511 và tài khoản 521 ( doanh thu hàng bán bị trả lại), lợi nhuận được hạch toán trên tài khoản 421 (lãi hoặc lỗ). Các chứng từ được sử dụng về khoản doanh thu là các hóa đơn bán hàng, các hợp đồng kinh tế, bảng thanh toán đại lý,…

Quyết toán trong lĩnh vực kế toán là gì?

Quyết toán là thu thập, kiểm tra số liệu, xác định số liệu ( là những con số) về các hoạt động của một đơn vị nào đó. Quyết toán dựa trên các bản báo cáo về bảng cân đối tài khoản, thuyết minh báo cáo tài chính, báo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết toán là việc thực hiện cân đối về tổng giá trị tài sản và tổng nguồn vốn với nhau. Quyết toán bao gồm quyết toán thuế, quyết toán các công trình xây dựng,… Quyết toán có thể được thực hiện theo quý đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, quyết toán theo năm được áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn.

Join The Discussion